Turning back

Turning back!

 

(For norsk versjon se nedenfor) 

As the ice concentration is getting severe, our time is running out.

We have reached our Northern most point, only 15 nautical miles from the mouth of the Helheim Fjord. Helheim Glacier is the third biggest producer of icebergs from the Greenland ice sheet. When assessing sea level rise associated with the change in climate, the understanding of the mechanisms governing this single glacier is on of great importance.

The last couple of days we have only been moving at speeds of less than half a knot because of heavy ice. «Sikkussak» conditions (an inuit expression describing the condition when the sea surface is filled with glacial ice, and no open water is present) have been present for the last 10 nautical miles. The boat has been bouncing back and forth between the smaller and larger pieces of ice. In some areas large floes of first year ice have been present. Both glacial ice and first year ice from the fjords contain a lot of fresh water and is very hard. This possesses a great treat for puncturing the hull of our vessel, Jotun Arctic, and we have had to be very cautious.

This summer there has have been a lot of ice present in the Sermilik Fjord. This is also the case for other fjords on the East coast of Greenland. The reasons for the high ice concentrations are many, complex and not fully understood. The three main driving forces are:

  • Ice production from the outlet glacies (mainly Helheim Glacier)
  • Atmospheric forcing (e.g. wind and temperature)
  • Local currents

It is currently way to early to come up with the reason for the high ice concentration present this year. It seems however that there is very little freshwater ice present offshore, along the coast. This could indicate an abnormality in the local offshore currents. These currents are one of the key drivers for ice transportation out of the fjords.

Ola M. Johannessen and Alexander Korablev at Nansen Environmental Remote Sensing Center are experts in this field, and will later post some information on the topic

Norsk versjon:

 Vi er på vei tilbake

Vi har nådd vårt nordligste punkt, kun 15 nautiske mil fra munningen av Helheim Fjord. Helheim Breen er den tredje største produsenten av isfjell fra den grønlandske innlandsisen. Ved vurderingen av havnivåstigning knyttet til endring i klimaet, er forståelsen av de mekanismer som styrer denne ene breen av stor betydning.

De siste par dagene har vi bare beveget oss i svært sakte fart, mindre en et halvt knop, på grunn av tung is. Vi har hatt «Sikkussak» forhold (et Inuitt-uttrykk som beskriver tilstanden der havoverflaten er fylt med bre-is, og det ikke finnes åpent vann) de siste 10 nautiske milene. Båten har blitt dunket frem og tilbake mellom de små og store biter av is. I enkelte områder har det vært store flak av førsteårs is vært tilstede. Både bre-is og førsteårs is fra fjordene er svært hard. Dette øker risikoen for punktering skroget på fartøyet vårt, Jotun Arctic, og vi har måttet være veldig forsiktige.

I sommer har det vært mye is til stede i Sermilik Fjord. Dette er også tilfelle i andre fjorder på østkysten av Grønland. Årsakene til den høye konsentrasjonen av is er mange, komplekse og ikke fullt ut forstått.

De tre viktigste drivkraftene er:

  • Isproduksjon fra utløpet av breen (hovedsakelig Helheim Glacier)
  • Atmosfærisk forhold (f.eks vind og temperatur)
  • Lokale strømninger

Det er for tiden alt for tidlig å komme med årsaken til de høye iskonsentrasjonene vi har sett i år. Det ser imidlertid ut som at det er svært lite ferskvannsis stede offshore, langs kysten. Dette kan tyde på noe unormalt i de lokale strømmene offshore. Disse strømmene er en av de viktigste driverne for istransport ut av fjordene.

Ola M. Johannessen og Alexander Korablev ved Nansen Senteret (NERSC) er eksperter på dette området, og vil senere legge inn mer informasjon om emnet

Leave a Reply