Tracking of icebergs

getting the equipment on top of the icebergs is both complicated and dangerous

(For norsk versjon se nedenfor)

Icebergs are like living organisms – they are born at the glacial front, they drift around in the sea and in the end they fall apart and deteriorate.

Together with FleetCom I have developed a system that gives us the possibility to follow the drift of the icebergs. A small GPS is hooked up to a satellite transmitter. The transmitter will transmit the position of the iceberg several times a day to the Global Star satellite system. The whole system is powered by solar panels, and will last until the iceberg falls apart.

Check out the real-time position of the icebergs here (low resolution).

One thing is the technology for the tracking of the icebergs, but getting the equipment on top of the icebergs is both complicated and dangerous. First we have had to find a suitable iceberg, not too steep, rather big, and stable. Ice-climbing gear like helmets, crampons and ice axes are used when climbing up the side to a suitable flat area.

In the flat area the equipment is moored to the surface. Most people are not aware of the fact that the inside temperature of an iceberg can be lower than – 25 degrees. Holes were drilled down to 1,3 meters. At the bottom of the holes the temperature is below freezing, and when inserted ropes, poles or even tampons (the stuff women use) they will freeze in place in no time. You readers might think I am a pervert since I mention tampons, but tampons suck up a lot of moisture. This moisture will saturate the tampon, and make it expand in the hole. Within a few minutes the whole thing will be frozen solid.

The big question is how long the iceberg will be stable before it rotates, and all the equipment will be submerged under many meters of water – only time will show.

Norsk versjon:

Isfjell er som levende organismer – de fødes av brefronten, driver rundt i havet og til slutt faller de fra hverandre og forringes.

Sammen med FleetCom har jeg utviklet et system som gir oss mulighet til å følge isfjell som driver. En liten GPS er koblet til en satellitt sender. Senderen vil overføre plasseringen av isfjellet flere ganger om dagen til Global Star satelitt-system. Hele systemet drives av solcellepaneler, og vil vare til isfjellet faller fra hverandre.

Her kan du se den aktuelle plasseringen av isfjellet (lav oppløsning).

Teknologien som ligger bak sporingen av isfjell er i seg selv utfordrende nok, men å få utstyret plassert på toppen av isfjellene er både komplisert og farlig. Først måtte vi finne et passende isfjell, ikke for bratt, ganske stort, og stabilt. Is-klatringsutstyr som hjelmer, stegjern og isøkser brukes når vi klatrer opp på siden for å finne et passende flatt område.

I det flate området er utstyret fortøyd til overflaten. De fleste er ikke klar over det faktum at innsidetemperaturen av et isfjell kan være lavere enn – 25 grader. Vi boret hull ned til 1,3 meter. På bunnen av hullene er temperaturen under frysepunktet, og når vi satt inn tau, påler eller tamponger (slike som kvinner bruker) frøs de på plass på kort tid. Dere lesere tenker kanskje at jeg er pervers siden jeg nevner tamponger, men tamponger suger opp en masse fuktighet. Denne fuktigheten blir mettet av tampongen, og få den til å ekspandere i hullet. Innen noen få minutter vil det hele fryse helt fast.

Det store spørsmålet er hvor lenge isfjellet vil være stabilt før det roterer, og alt utstyr vil ligge under mange meter med vann – det vil bare tiden vise.

Leave a Reply